Машински одсек

Машинство

Инжењери машинства имају знања и вештине да:
  • Пројектују производе, воде и контролишу и процесе производње у области металопрерађивачке индустрије,
  • Пројектују системе за грејање, хлађење и климатизацију и управљају са њима,
  • Врше одржавање техничких система у областима: металопрерађивачке индустрије, прехрамбене индустрије, пољопривреде, индустрије грађевинских материјала, дрвопрерађивачке индустрије, фармацеутске индустрије, графичке индустрије, комуналних услуга, здравства и другим областима.
План и програм студијског програма машинство
 

Саобраћајно инжењерство

 

Сврха студијског програма САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВO је образовање студената, тј. њихово оспособљавање за квалитетан и стручан рад на практичним задацима анализе безбедности и регулисање саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта.

Студије су организоване са циљем да се студенти оспособе за самостално обављање послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди обезбеде квалитетни стручњаци који директно могу да се укључе у праксу.

Стицањем савремених знања ствара се предуслов за доношење исправних инжењерских одлука.

Стечени стручни назив је: Струковни инжењер саобраћајног инжењерства

План и програм студијског програма:саобраћајно инжењерство