Одсек Заштите

 

Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама

Цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама је студијски програм
на којем се врши теоријска и практична обука из области система одбране Р. Србије, са посебним тежиштем на цивилној одбрани (као делу система одбране) и систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара у ванредним ситуацијама.
Завршетком ових студија стиче се звање инжењера заштите животне средине –
цивилне заштите, и могућност запослења у МУП-у, јединицама локалне самоуправе и осталим привредним друштвима.
Стручни назив дипломираних студената је Струковни инжењер заштите животне средине – цивилна заштита и спасавање у ванредним ситуацијама
План и програм можете преузети Овде

 

Заштита од пожара

Студенти студијских програма заштите стичу компетенције које се огледају у познавању и разумевању струке, решавању инжењерских проблема уз примену научних и стручних метода за обављање послова из области заштите.
Заштита од пожара је студијски програм који оспособљава студенте за послове:
  • процена и осигурање ризика пожара и експолозије,
  • надзор у области заштите од пожара,
  • организација и руковођење заштитом од пожара,
  • едукације у систему заштите од пожара.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер заштите животне средине – Заштита од пожара
План и програм можете преузети Овде

 

Безбедност и здравље на раду

Студенти који стекну звање струковни инжењер Безбедности и здравља на
раду имају компетанције, знања и вештите да тумаче законску регулативу из
области безбедности и здравља на раду, да препознају и анализирају
опасности, штетности и мере безбедности у разноврсним индустријама.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер заштите на раду
План и програм можете преузети Овде

Заштита животне средине

Студирајући на студијском програму заштите животне средине студенти стичу знања која су неопходна за рад на пословима везаним за инжењерску проблематику из ове мултидисциплинарне области.Тиме се оспособљавају да раде на пословима праћења и процене степена загађења и утицаја загађујућих материја на животну средину и здравље људи, реконструкцију постојећих производних процеса у циљу смањења загађења и количине отпадних материја, сарадњи на развоју нових процеса пречишћавања и рециклаже отпадних материја и генералну организацију и руковођење и едукацију у систему заштите животне средине.
Стечени стручни назив је: Струковни инжењер заштите животне средине
План и програм можете преузети Овде