Специјалистичке студије

Електроенергетика

Смер: Електроенергетика

   Специјалистички студијски програм ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА треба да пружи нова напредна знања из области електротехнике (електроенергетике) уз коришћење савремених технологија. Специјалистичке струковне студије другог нивоа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА као сврху студија имају оспособљавање за извођење комплексних практичних инжењерских задатака у областима пројектовања, извођења, одржавања и управљања деловима електроенергетског система, регулисаних електромоторних погона, реалних аквизиционих система у разним инжењерским напредним системима и апликацијама.

Услов за упис на програм су завршене струковне или академске студије чији програм обухвата освојених 180 ЕСПБ. Стручни назив је Специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства - електроенергетика

Пропратни документ можете преузети Овде

Информатика и електронско пословање

Смер: Информатика и електронско пословање

Улога овог студијског програма у образовном систему је да продукује специјалисте информатике и електронског пословања који стичу специјализована знања у циљу осавремењавања пословних процеса и повећања њихове ефикасности, коришћењем савремених технологија за развој софтверске и хардверске инфраструктуре за подршку информатичком начину пословања. Циљ овог студијског програма је оспособити студенте за развој софтверске и хардверске инфраструктуре за прелазак са класичног на информатички начин пословања и одговарајућу промену пословних процеса. Ово подразмева оспособљеност за пројектовање и развој софтверских апликација, управљање тимовима за израду, примену и одржавање апликација информационих система, анализу пословних процеса, и њихово унапређење применом савремених технологија.

Пропратни документ можете преузети овде

Машинство

Смер: Машинство

   Студијски програм МАШИНСТВО-Специјалистичке струковне студије има тачно дефинисане циљеве који су у складу са основним задацима и циљевима Високе техничке школе и који су друштвено оправдани. Студијски програм МАШИНСТВО-Специјалистичке струковне студије обезбеђује преношење научних, стручних знања и вештина, развој струке, унапређење и креативност у областима које су садржајно везане за студијски програм.

Оспособљавање студената студијског програма МАШИНСТВО-Специјалистичке струковне студије за праћење савремених технологија производње, аутоматизацију производних систем, аутоматизацију транспорта као и транспорт и употреба природног гаса. Специјалистичке студије треба да пруже теоријска и практична знања за примену међународних достигнућа и стандарда из одабраног специјалистичког студијског програма.

Пропратни документ можете преузети Овде

Заштита од пожара и спасавање

Смер: Заштита од пожара и спасавање

   Циљеви студијског програма заштите од пожара и спасавања су стицање специјализованих и проширених знања која обезбеђују оспособљавање специјалиста за експертизе пожара као и управљање хемијским удесима при санацији. Даје могућност за развој и примену модела, метода, алата и процедура менаџмента у заштити од пожара и спасавања у ванредним ситуацијама. Специјалистичке студије треба да пруже теоријска и практична знања из домена националних и интернационалних стандарда.

Пропратни документ можете преузети Овде

Безбедност и здравље на раду

Смер: Безбедност и здравље на раду

   Основни циљ овог студијског програма је образовање кадра специјалистичких струковних студија у области заштите на раду, како би усвајањем и применом специјализованих научних и стручних знања развили и унапредили струку. Сврха је стицање компетенције за обављање послова анализе система заштите у предузећу, анализе и оцене ризика радних места и радне околине, пословима организације заштите, управљање ризицима, као и израде програма за унапређење безбедности и здравља на раду.

Пропратни документ можете преузети Овде

Заштита животне средине

Смер: Заштита животне средине

   Сврха студијског програма Специјалистичких студија ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је оспособљеност за ефикасно и рационално вођење руководећих послова којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини. Улога овог студијског програма у образовном систему је да продукује специјалисте инжењере заштите животне средине који стичу знања везана за заштиту животне средине, очување природних ресурса и одрживи развој.

Пропратни документ можете преузети Овде

Илустрације

Смер: Илустрације

   Основни циљ овог студијског програма је образовање кадра специјалистичких струковних студија у области илустрација, како би усвајањем и применом специјализованих научних и стручних знања развили и унапредили струку. Сврха је стицање компетенције за обављање послова пријема, продукције и обликовања материјала за књигу, новине, часопис и сл. у издавачкој делатности, за оглашавање, рекламирање и пословање на вебу.

Пропратни документ можете преузети Овде