ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми

Будући инжењери машинства струковних студија стичу знања и вештине да самостално пројектују производе и воде процесе производње као што су: пројектовање производа применом SAD/CAE и CAM програмских система, програмирање машина алатки (ручно и CNC), производња одливака, обрада метала пластичним деформисањем, обрада метала скидањем струготине, заваривање, лемљење и ЗD штампа.

Студенти се  оспособљавају за квалитетан и стручан рад на практичним задацима анализе безбедности саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, регулисања саобраћаја и технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта.

Студенти из области заштите се оспособљавају за решавање инжењерских проблема из домена заштите људи, природе и материјалних добара са различитих аспеката. Студије пружају теоријска и практична знања кроз која се решавају проблеми који се тичу организације заштите и спречавања ризика настанка катастрофалних догађаја и пожара, одржавања безбедности и здравља у радној и животној средини.

Студијски програм има за циљ стицање научних, стручних и практичних знања и вештина неопходних за решавање инжењерских проблема из области заштите на раду у сврху:

  • спречавања, отклањања и/или смањења на најмању могућу меру ризика од настанка повреда на раду и оштећења здравља запослених на радном месту
  • систематизоване и свеобухватне идентификације могућих опасности опасности и штетности итд.
  • израде различитих норматива у предузећу потребних за успостављање, праћење и одржавање безбедних услова рада
  • имплементације законске регулативе из области безбедности и здравља на раду на нивоу предузећа
  • обављања прегледа и провере опреме за рад, као и испитивања услова радне околине у погледу безбедности
  • Каталог предмета

Изучавајући научне области које овај студијски програм нуди стиче се способност решавања проблема из домена поправљања стања у свим сегментима животне средине, надзор и планирање производње уз добру праксу одрживог развоја како се то спроводи у земљама Европске уније.

На студијском програму Графичко инжењерство и дизајн стичу се интердисциплнирна теоријска и практилна знања из различитих области дизајна, при чему изучавање техничко-технолошких и естетских односно уметничких садржаја на појединим предметима има интердисциплинарни карактер.

Студенти током студија добијају знања из области цртања, сликања, 3D моделовања, основа машинства у функцији самог дизајна и његове примене на постојеће утилитарне предмете, тако да стичу способности за компетентно учешће у процесу дизајна индустријских производа, индустрије, посебно у припремном делу тог процеса.

Код студената се подстиче креативност и праћење новина у струци што подразумева усвајање основних принципа веб дизајна, планирање садржаја за веб, креирање странице, прилагођавање њеног садржаја различитим уређајима, додавање интерактивности, повезивање са базама података, оптимизација за претраживаче и повезивање са друштвеним мрежама.

Студијски програм Електротехника нуди стицање знања из области анализе, управљања и одржавања електроенергетских погона. Инжењери електротехнике су веома тражени на тржишту рада, те није редак случај да наши студенти и пре дипломирања започну своју професионалну каријеру. Овај студијски програм омогућава студентима да стекну савремена теоријска знања из области електротехнике, а посебно из електроенергетике.

Циљ  студијског програма је образовање кадра који ће бити оспособљен да примени стечено знање и активно учествује у обављању послова везаних за пројектовање, експлоатацију и одржавање хардверских и софтверских компоненти рачунарских и информационих система. Практични део наставе се изводи у учионицама које су опремљене савременом рачунарском опремом.

МАТЕРИЈАЛИ за пријемни испит

КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми

Инжењерство заштите

Предвидели смо да мастер заштите укључи обједињена знања свих наших студијских програма основних студија. На овај начин школујемо кадрове који ће у предузећима компетентно покривати ЦЕЛУ ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра мастер струковних студија у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара, заштите животне средине и заштите на раду, како би усвајањем и применом научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм даје проширена знања која обезбеђују оспособљавање струковних мастер инжењера за развој и примену модела, метода, алата и процедура у инжењерству заштите.

Информационе технологије

Овај програм треба да пружи нова напредна знања из области информационих технологија. По завршетку студија стиче се стручни назив струковни мастер инжењер информационих технологија и система.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра мастер струковних студија у области информационих технологија, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање напредних знања примене савремених технологија за планирање, развој и тестирање десктоп, веб и мобилних апликација вишег нивоа.

ИНЖЕЊЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ које можете да стекнете након завршетка студија

КОНТАКТ

Питајте све што вас занима

021/4892-511

skola@vtsns.edu.rs