ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми

Будући инжењери машинства струковних студија стичу знања и вештине да самостално пројектују производе и воде процесе производње као што су: пројектовање производа применом SAD/CAE и CAM програмских система, програмирање машина алатки (ручно и CNC), производња одливака, обрада метала пластичним деформисањем, обрада метала скидањем струготине, заваривање, лемљење и ЗD штампа.

Студенти се  оспособљавају за квалитетан и стручан рад на практичним задацима анализе безбедности саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја, организације аутотранспортних предузећа, регулисања саобраћаја и технологије транспортних процеса и система у области унутрашњег и међународног транспорта.

Студенти из области заштите се оспособљавају за решавање инжењерских проблема из домена заштите људи, природе и материјалних добара са различитих аспеката. Студије пружају теоријска и практична знања кроз која се решавају проблеми који се тичу организације заштите и спречавања ризика настанка катастрофалних догађаја и пожара, одржавања безбедности и здравља у радној и животној средини.

Студијски програм има за циљ стицање научних, стручних и практичних знања и вештина неопходних за решавање инжењерских проблема из области заштите на раду у сврху:

  • спречавања, отклањања и/или смањења на најмању могућу меру ризика од настанка повреда на раду и оштећења здравља запослених на радном месту
  • систематизоване и свеобухватне идентификације могућих опасности опасности и штетности итд.
  • израде различитих норматива у предузећу потребних за успостављање, праћење и одржавање безбедних услова рада
  • имплементације законске регулативе из области безбедности и здравља на раду на нивоу предузећа
  • обављања прегледа и провере опреме за рад, као и испитивања услова радне околине у погледу безбедности
  • Каталог предмета

Изучавајући научне области које овај студијски програм нуди стиче се способност решавања проблема из домена поправљања стања у свим сегментима животне средине, надзор и планирање производње уз добру праксу одрживог развоја како се то спроводи у земљама Европске уније.

На студијском програму Графичко инжењерство и дизајн стичу се интердисциплнирна теоријска и практилна знања из различитих области дизајна, при чему изучавање техничко-технолошких и естетских односно уметничких садржаја на појединим предметима има интердисциплинарни карактер.

Студенти током студија добијају знања из области цртања, сликања, 3D моделовања, основа машинства у функцији самог дизајна и његове примене на постојеће утилитарне предмете, тако да стичу способности за компетентно учешће у процесу дизајна индустријских производа, индустрије, посебно у припремном делу тог процеса.

Код студената се подстиче креативност и праћење новина у струци што подразумева усвајање основних принципа веб дизајна, планирање садржаја за веб, креирање странице, прилагођавање њеног садржаја различитим уређајима, додавање интерактивности, повезивање са базама података, оптимизација за претраживаче и повезивање са друштвеним мрежама.

Студијски програм Електротехника нуди стицање знања из области анализе, управљања и одржавања електроенергетских погона. Инжењери електротехнике су веома тражени на тржишту рада, те није редак случај да наши студенти и пре дипломирања започну своју професионалну каријеру. Овај студијски програм омогућава студентима да стекну савремена теоријска знања из области електротехнике, а посебно из електроенергетике.

Циљ  студијског програма је образовање кадра који ће бити оспособљен да примени стечено знање и активно учествује у обављању послова везаних за пројектовање, експлоатацију и одржавање хардверских и софтверских компоненти рачунарских и информационих система. Практични део наставе се изводи у учионицама које су опремљене савременом рачунарском опремом.

МАТЕРИЈАЛИ за пријемни испит

КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ОДЛУКА

Студијски програми

Инжењерство заштите

Предвидели смо да мастер заштите укључи обједињена знања свих наших студијских програма основних студија. На овај начин школујемо кадрове који ће у предузећима компетентно покривати ЦЕЛУ ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра мастер струковних студија у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара, заштите животне средине и заштите на раду, како би усвајањем и применом научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм даје проширена знања која обезбеђују оспособљавање струковних мастер инжењера за развој и примену модела, метода, алата и процедура у инжењерству заштите.

Информационе технологије

Овај програм треба да пружи нова напредна знања из области информационих технологија. По завршетку студија стиче се стручни назив струковни мастер инжењер информационих технологија и система.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра мастер струковних студија у области информационих технологија, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање напредних знања примене савремених технологија за планирање, развој и тестирање десктоп, веб и мобилних апликација вишег нивоа.

ИНЖЕЊЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ које можете да стекнете након завршетка студија

КОНТАКТ

Питајте све што вас занима

021/4892-511

skola@vtsns.edu.rs