Ко смо ми?

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је државна образовна институција основана 1959. године као Виша машинска школа. Као једна од водећих високошколских установа, са 10 акредитованих студијских програма на основним и 2 на мастер струковним студијама, Школа функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији, а диплома добијена по завршетку студирања међународно је призната.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду чланица је Европске мреже високих школа Европе EURASHE, a Школу представља директор проф. др Бранко Савић. Школа је учесник на више различитих међународних Еразмус пројеката, захваљујући којима се, кроз сарадњу са представницима других земаља, побољшавају студијски програми у нашој земљи и усавршавају компетенције студената како би били спремни за домаће и међународно тржиште рада.

У формирању студијских програма прате се савремене тенденције у науци и техници, а избегава преобимна, трендовски застарела и практично неприменљива настава, желећи да студенти дођу до оних знања која ће након завршетка школовања усавршавати и дограђивати. Као институција, трудимо се да непрекидно улажемо у побољшање компетенција наставника, како би знања и вештине које они поседују пренели на студенте. Унапређење наставних материјала, развијена издавачка делатност и побољшање квалитета наставе оно су на чему годинама уназад радимо. Такође, лабораторије и информатички кабинети у Школи опремљени су најсавременијом опремом како би студенти били у кораку са савременим  трендовима у области. Трудимо се да простор у којем се одржавају предавања буде уредан, функционалан и пријатан за боравак студената у Школи.

Поред наставних активности, студенти Високе техничке школе струковних студија укључени су у бројне ваннаставне активности – сусрете студената, научна и спортска такмичења, као и друге активности које доприносе њиховом стручном, професионалном и личном развоју.

До дана писања овог текста, на Школи је дипломирало 14 322 студента, на шта смо посебно поносни. Од тога на основним струковним студијама је дипломирало 13 202 студента. У периоду од 2009-219 године, на специјалистичким струковним студијама дипломирало је 983 студената, док је од 2019 године до данас укупно 137 студената завршило мастер струковне студије.

Шта нудимо?

Високу техничку школу струковних студија могу уписати ученици који имају завршену трогодишњу и четворогодишњу средњу школу.

Први степен високошколског образовања – трогодишње основне струковне студије од 180 бодова (ЕСПБ):

 1. Mашинско инжењерство;
 2. Друмски саобраћај;
 3. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара;
 4. Заштита на раду;
 5. Заштита животне средине;
 6. Графичко инжењерство и дизајн;
 7. Дизајн индустријских производа;
 8. Веб дизајн;
 9. Електротехника;
 10. Информационе технологије.

После завршених основних струковних студија студије се могу наставити на неком од постојећих мастер струковних програма у нашој Школи, или на другим одговарајућим високошколским установама у земљи и иностранству.

Други степен високошколског образовања – двогодишње мастер струковне студије (као наставак основних студија) од (180) + 120 = (300) бодова (ЕСПБ):

 1. Инжењерство заштите;
 2. Информационе технологије.

Пракса у завршном семестру

Висока техничка школа струковних студија је у својe програмe као важан сегмент укључила праксу. Последњи семестар на основним студијама студенти проводе на практичном раду у неком предузећу или установи. Стручна мастер пракса се организује на свакој студијској години мастер струковних студија. Трудимо се да ова пракса буде квалитетна, а то се постиже пажљивим избором партнерске организације и праћењем рада студената од стране професора-ментора и сарадника-коментора из организације. Резултат ове праксе је стицање искуства, прикупљање грађе за завршни рад, а немали број студената запослио се у предузећу где су обављали стручну праксу.

Сарадња са иностранством

Сарадња Школе са сродним институцијама из иностранства представља важан вид нашег академског живота. Због тога смо, између осталих, успоставили везе са Техничким универзитетом из Остраве (Чешка), Политехничким универзитетом из Темишвара (Румунија), Велеучилиштем у Карловцу и Високом школом за сигурност из Загреба (Хрватска).

Са Техничким универзитетом из Зволена у Словачкој припремамо заједничке конференције и пројекте. Поред тога, потписан је и споразум о размени студената.

Организација конференција и учешће на пројектима

Сваке године Школа је домаћин две конференције, са међународним учешћем из области безбедности и здравља на раду и из информатике и управљања знањем. Такође, сваке друге године организујемо међународну конференцију о заштити од пожара и експлозије, као и конференцију са међународним учешћем и из области безбедносног инжењерства. Поред поменутих, Школа је организатор конференције „Напредне технологије у образовању и привреди“, као и обуке „Напредне технологије у образовању“ намењене професорима средњих стручних школа и гимназија.

Учествујемо у покрајинским, републичким и међународним пројектима научног, стручног, истраживачког или едукативног карактера. Школа је била учечсник више међународних  пројекта, а у скорије време то су:

Сарадња са привредом

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду има развијену сарадњу са привредом, и нуди широк спектар услуга локалним и регионалним предузећима. Међу бројним пословима и услугама издвајамо Припрему за полагање стручног испита за безбедност и здравље на раду, као и услуге школске Штампарије. Више детаља о пословима из разних области се могу видети на линку.