• 12.00, сала 8 – МИ
  • 12.45, сала 8 – ЗНР, ЗЖС, ЗКП
  • 15.00, амфитеатар – ИТ (број индекса 1 – 60)
  • 15.45, амфитеатар – ИТ (број индекса 61 – 122)