Курсеви

Услуге

Папир

 • Штампање књига – меки повез
 • Припрема за штампу
 • Меморандуми
 • Визит карте
 • Захвалнице
 • Сертификати
 • Постери плакати ( ш 100 х д (по потреби))
 • Ролап банери
 • Блокови ( меки повез и спирала )

Штампа на текстилу

 • Мајице
 • Комбинезони
 • Дресови
 • Шортсеви
 • Кецеље
 • Платнене кесе

Рекламни материјал

 • Привесци
 • Календари
 • Хемијске оловке
 • Упаљачи
 • Роковници

Услужно вођење евиденције радног времена члана посаде возила у друмском превозу

Тренинг центар Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду

У оквиру обука/тренинга Тренинг центар ВТШНС спроводи следеће програме професионалног оспособљавања:

 1. Обука за стручно усавршавање лица које организује и одговорно је за послове превоза (EC/1071/2009)
 2. Обука за стручно усавршавање возача у друмском превозу путника и терета (EC/2003/59)
 3. Прописи о времену вожње и одмора возача и возила и употреба дигиталног и аналогног тахографа (АЕТР споразум, Закон о радном времену члана посаде возила у друмском саобраћају и тахографима)
 4. Оспособљавање возача,манипуланата и саветника за безбедност у транспорту опасног терета (ADR 2019)
 5. Безбедан утовар и обезбеђење терета (IMO/ILO/UN ECE (2001), EN 12195-1 (Dec 2003), Rev prEN 12195-1 (Jan 2009))
 6. Безбедна и еко вожња за возаче комерцијалних возила – у складу са важећим стандардима струке
 7. Безбедна и еко вожња за возаче путничких возила

Обука је намењена првенствено кадровима из комерцијалног сектора, али и заинтересованим представницима менаџмента, јер доноси изузетне ефекте, обзиром на знање кандидата и изражену спремност за сарадњу и побољшање возачких перформанси.

Предлажемо организацију састанка, ради детаљније презентације обука/услуга и конкретнијих договора, у складу са Вашом делатности и исказаним потребама.

 1. AutoCAD 2D
 2. AutoCAD 3D
 3. Autodesk Inventor / 3D моделовање
 4. Autodesk Inventor / израда техничке документације
 5. 3D штампа (FDM метода)
 1. WordPress – Брза и лака израда веб сајта
 2. Основи програмирања у програмском језику C#

Семинари за наставнике из области електротехнике и рачунарства

 1. дизалица и уређаја носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,3 тона и више, на механизовани погон
 2. регална дизалица на механизовани погон
 3. подизна платформа на механизовани погон
 4. висећа скела, фасадни, теретни и путнички
 5. самоходно возило, на механизобани погон, које се користи за унутрашњи транспорт – вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета
 6. преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон
 7. опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон
 8. опрема, односно постројења за производњу, пуњење, мерење и контролу, са цевоводима за напајање, развођење и транспорт експлозивних, отровних и загушљивих флуида – гасова или течности, осим природног гаса (земни гас), у објектима који се користе као радни и помоћни простор

1. Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа јединица локалне самоуправе привредних друштава и других правних лица, предузетника и других организација

2. Израда Планова заштите и спасавања јединица локалне самоуправе:

 • 2.1. План приправности-спремности за деловање у ВрСи
 • 2.2. План мобилизације-активирања снага ЗиС у случају непосредне опасности или настанка ВрСи
 • 2.3. План ЗиС по врстама опасности (у складу са проценом угрожености);
 • 2.4. План мера и задатака ЦЗ;
 • 2.5. План Ос, РУп, Об и Уз;
 • 2.6. План употребе снага и средстава ЗиС;
 • 2.7. План ублажавања и отклањања последица ЕН и ДН;
 • 2.8. План информисања јавности.

3. Израда Планова заштите и спасавања привредних друштава и других правних лица, предузетника и других организација

 • 3.1. План приправности-спремности за деловање у ВрСи
 • 3.2. План мобилизације-активирања сопствених снага и средстава
 • 3.3. План Ос, РУп, Об и Уз
 • 3.4. План мера и задатака ЦЗ: узбуњивање, евакуација, склањање, збрињавање угрожених, прва помоћ, заштиту од пожара, и друге мере и задатке у складу са сопственом проценом.

4. Израда Плана заштите и спасавања по врстама опасности

 • 4.1. План ЗиС од поплава и рушења хидроакумулационих брана
 • 4.2. План ЗиС у случају померања тла (земљотреса и клизишта)
 • 4.3. План ЗиС од шумских пожара
 • 4.4. План ЗиС од осталих природних опасности (олује, атмосферска пражњења, град, суше, одроњавање или клизање земљишта, снежне наносе и лавине, екстремне температуре ваздуха.)
 • 4.5. План ЗиС од техничко-технолошких удеса
 • 4.6. План ЗиС од нуклеарних и радиолошких несрећа
 • 4.7. План ЗиС од епидемија, епизоотија и биљних болести

5. Израда Плана мера и задатака цивилне заштите

 • 5.1. План евакуације
 • 5.2. План склањања и урбанистичке мере заштите
 • 5.3. План збрињавања угрожених и настрадалих
 • 5.4. План ЗиС на неприступачним теренима
 • 5.5. План заштите од неексплодираних убојних средстава (НУС-а)
 • 5.6. План прве и медицинске помоћи
 • 5.7. План асанације терена
 • 5.8. План очувања добара битних за опстанак
 • 5.9. План хитног успостављања неопходних служби од јавног интереса

6. Израда Планa осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања

7. Израда Планa употребе снага и средстава ЗиС

8. Израда Планa ублажавања и отклањања последица од ел.непогода и других несрећа

9. Израда Плана заштите од удеса

10. Припремна настава за одговорна лица – заинтересована лица за полагање стручног испита за добијање лиценце за Процену ризика у Сектору за ванредне ситуације

11. Одржавање семинара из области ванредних ситуација и стручно оспособљавање лица која се баве организацијом, планирањем и спровођењем превентивних и оперативних мера заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине

12. Издавачка делатност у области ванредних ситуација и цивилне заштите (уџбеници, књиге, скрипте, брошуре, флајери, постери…)

13. Едукација стручних служби јединица локалне самоуправе у спровођењу мера заштите и спасавања

14. Едукација стручних служби привредних друштава и других правних лица у спровођењу мера заштите и спасавања

15. Едукација грађана за личну, узајамну и колективну заштиту

16. Едукација припадника јединица цивилне заштите опште намене

17. Едукација повереника и заменика повереника ЦЗ

 1. микроклима (температура, брзина струјања и релативна влажност ваздуха)
 2. хемијске штетности (гасови, паре, димови и прашине)
 3. физичке штетности (бука, вибрације и штетна зрачења – осим јонизујућег зрачења)
 4. квалитета осветљења
 1. безбедности и здравља на раду, за потребе трећег лица
 2. одговорног лица за вршење прегледа и испитивања опреме за рад за трећа лица
 3. одговорног лица за испитивање услова радне околине, за треће лице
 4. руковаоца дизалица, виљушкара, машинских столара и руковаоца грађевинских машина
 5. и остале обуке и оспособљавања
 1. Израда студија организације заштите од пожара
 2. Израда анализа постојећег стања заштите од пожара
 3. Израда програма за санирање и унапређење заштите од пожара
 4. Испитивање физичко-хемијских особина чврстих, течних и гасовитих запаљивих материја, као и погодности коришћења ових материја у објектима угроженим од пожара
 5. Израда елабората и пројеката заштите од пожара
 6. Спољно техничка контрола пројектне документације
 7. Оспособљавање радника за безбедан рад из области заштите од пожара за потребе трећих лица
 8. Преглед и испитивање стационарних инсталација за гашење, хлађење и заштиту резервоара горива
 9. Преглед и испитивање ватрогасних лестава
 10. Преглед и испитивање ватрогасних арматура и црева
 11. Стручно оспособљавање лица која рукују опасним материјама и возача моторних возила којима се превозе све класе опасних материја, осим за класу 1 и 7 – ADR прописи

Акт о процени ризика је основни и уједно најважнији документ из области безбедности и здравља на раду од када је у скупштинској процедури, 25.11.2005. године, усвојен Закон о безбедности и здрављу на раду. Усвајањем Закона о безбедности и здрављу регулисан је веома значајан сегмент рада – безбедност и здравље на раду код сваког послодавца. Закон о безбедности и здрављу на раду , својим чланом 13. предвидео је обавезу свих послодаваца, без обзира на делатност, број радних места или број запослених код њега, да „у писменој форми“ донесу Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини и утврде начин и мере за спречавање, отклањање и/или смањење ризика.

Акт о процени ризика представља процедуру за управљање ризицима у неком привредном друштву. Свака промена у процесима рада или промена радног простора условљава мењање ризика на радним местима, па Акт о процени ризика подлеже делимичним или потпуним изменема.

Имамо тим стручњака који ће висококвалитетно извршити процену ризика за сва радна места у радној околини у складу са важећом законском регулативом из области безбедности и здравља на раду.

 1. Имплементација ISO 9001:2008 стандарда
 2. Имплементација ISO 14001:2004 стандарда
 3. Имплементација OHSAS 18001:2007 стандарда
 4. Имплементација Food safety Management система: HACCP, IFS, ISO 22000:2005
 5. Израда документације (пословника, поступака, упутстава)
 6. Организовање обука за интерне провериваче система менаџмента
 1. заштитне електроизолационе простирке
 2. заштитне електроизолационе обуће
 3. заштитне електроизолационе рукавице, укључујући класу 3
 4. изолационих манипулативних мотки и мотки за уземљење
 5. изолационих клупица
 6. изолационих клешта

У складу са одредбама Закона о управљању отпадом

Референтна листа

 1. ПТТ Србије, Београд (Нови Сад, Ниш, Београд, Крагујевац, Крушевац)
 2. Електровојводина, Нови Сад
 3. Војска Србије
 4. „Lafarge“ Beočinska fabrika cementa a.d., Беочин
 5. Бирографика, Суботица
 6. НИС „Гаспром“, НИС а.д.
 7. „Новкабел“ металургија, Нови Сад
 8. „Застава аутомобили“ a.д., Крагујевац
 9. ЈП „Електромрежа Србије“, Београд
 10.  „Потисје“, Кањижа
 11. „Житопродукт“, Бачка Паланка
 12. „Лисје“, Нови Сад
 13.  „АМБ Графика“, Нови Сад
 14. Фонд за капиталне инвестиције
 15. „Ротографика“, Суботица
 16. ФТН, Нови Сад
 17. Стоматолошки факултет, Нови Сад
 18. Републички завод за спорт
 19. ТВ „Пинк“, Београд
 20. Хотел „Нови Сад“, Нови Сад
 21. Хотел “Путник“, Нови Сад
 22. Хотел „Хајат“, Београд
 23. Радио „Шид“, Шид
 24. ЈП „Водовод“, Рума
 25. Апотекарске установе Србије
 26. Железнице Србије
 27. „Панонске ТЕ-ТО“, Нови Сад
 28. „Мајевица“ д.о.о., Бачка Паланка
 29. ПД „Електроизградња“ а.д., Бајина Башта
 30. Предшколска установа „Бошко Буха“, Инђија
 31. „Ђукић“ а.д., Госпођинци
 1. „Сојапротеин“, Бечеј
 2. „Српско Народно Позориште“, Нови Сад
 3. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 4. СУР „Даблин“
 5. „Carlsberg Србија“ д.о.о.
 1. „НИС-НАФТАГАС“, Зрењанин
 2. „ДЕЛТА“, Београд
 3. „ДЕЛТА” ДЕЛТА М, Нови Сад
 4. „ДЕЛТА“ ТЕМПО, Нови Сад
 5. „АЦО грађевински елементи“ д.о.о., Земун
 6. „Б + М РИТАМ“, Земун
 7. „АЛФА-БИРО“, Суботица
 8. „НИС-ПЕТРОЛ” а.д., Нафтагас промет, Нови Сад
 9. ПД „ГРАНИЧАР“ а.д., Конак
 10. „СИГМА-АЗ“ д.о.о., Рума
 11. „НИС“ а.д., огранак НИС-ПЕТРОЛ, Рафинерија нафте, Нови Сад
 12. „САЛАПУРА ВМД“ д.о.о, Панчево
 13. „AGROCOOP“ а.д., Нови Сад
 14. „СИМЕТАЛ“, д.о.о., Кањижа
 15. „МИТЕКО Кнежевац“ а.д., Београд
 16. „POPOVIĆ COMPANY“, Бачки Јарак
 17. „МЕЛТАЛ” д.о.о., Рума
 18. „ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. стовариште, Панчево
 19. „DIFFERENT TRADE“, Панчево
 20. „FRESH&CO“ д.о.о., Суботица
 21. СЗР „TEPMOBAP“ Велико Поље, Обреновац
 22. „УНИС-ШПЕД“, Ковин
 23. „ТРГО-ШПЕД“, д.о.о. стовариште грађ. мат., Ковин
 1. „НИС-НАФТАГАС“, Зрењанин
 2. „АЛФА-БИРО“, Суботица
 3. „МИТЕКО Кнежевац“ а.д., Београд
 4. „МЕЛТАЛ“ д.о.о., Рума
 5. „DIFFERENT TRADE“, Панчево
 1. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду – имплементација стандарда ISO 9001
 2. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду – имплементација стандарда OHSAS 18001
 3. ПД „Изопрогрес“ а.д. Београд – имплементација стандарда ISO 14001
 4. ПД „Изопрогрес“ а.д. Београд – имплементација стандарда
 1. СЗР „ЦЕНТАР-М“, Панчево
 2. „YU-NIKI“, Панчево
 3. ЗТР „ЈАСЕН“, Купиново
 4. „CREDY BANKА“ а.д., Крагујевац
 5. „MOL SERBIA“, Нови Београд
 6. Фудбалски клуб ПАРТИЗАН, Београд
 7. „FRESH&CO“ д.о.о., Суботица
 8. „Јединство“, Бачка Паланка
 9.  Реасторани „VAPIANO“, Београд
 10. „FINBET“, Београд
 11. „ELPING“ д.о.о., Београд
 1. „ДЕЛТА“ ДЕЛТА МАКСИ, Београд
 2. „МД ИНЖЕЊЕРИНГ“, Нови Сад
 3. ПД „Панонске термоелетране-топлане“, Нови Сад
 4. ПИК „БЕЧЕЈ“ а.д. Пољопривреда, Бечеј
 5. „ДЕЛТА СЕМЕ“, Сомбор
 6. „ФИТ“ а.д., Бечеј
 7. „ДЕЛТА”, Београд
 8. „ПЕКАБЕТА” а.д. за трговину, Сомбор
 9. ДЕЛТА АГРАР, Бачки Јарак
 10. „МАЈЕВИЦА” пумпе и цистерне а.д., Б. Паланка
 11. „МЕРИТ СИСТЕМ“, Суботица
 12. СЗР „БАМБИНО“, Суботица
 13. Штампарија „МИНЕРВА“, Суботица
 14. „ADAM ŠPED SYSTEM“ д.о.о., Суботица
 15. „MVM MOTORS“, Нови Сад
 16. ПД „ГРАНИЧАР“ а.д., Конак
 17. „СИГМА-АЗ“ д.о.о., Рума
 18. „SLAVIJACOOP“, Нови Сад
 19. „САЛАПУРА ВМД“ д.о.о., Панчево
 20. „FRESH&CO” д.о.о., Суботица
 21. „СИМЕТАЛ” д.о.о., Кањижа
 22. „МИТЕКО Кнежевац” а.д., Београд
 23. САР „Миладин Граовац“, Панчево
 24. „АУТОЦЕНТАР ГРАОВАЦ“ д.о.о., Панчево
 25. „POPOVIĆ COMPANY“, Бачки Јарак
 26. „МЕРИДИЈАН 92“ д.о.о., Гуча – Мионица
 27. ГП „ГРАНИТ-ПЕШЧАР“ а.д., Љиг
 28. „МЕЛТАЛ“ д.о.о., Рума
 29. „ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. стовариште, Панчево
 30. „КОРАЛ“ д.о.о., Панчево
 31. „ТАЛИЈАН АУТО“ д.о.о., Стари Бановци
 32. ЗТР „ЈАСЕН“, Купиново
 33. Пољопривредни факултет, Нови Сад
 34. СЗР „TEPMOBAP“ Велико Поље, Обреновац
 35. Столарска радња „МАТИЈЕВИЋ“, Ваљево
 36. Стовариште „УНИС-ШПЕД“, Ковин
 37. „ТРГО-ШПЕД“ д.о.о. стовариште грађ. мат., Ковин
 38. „ПРОМЕГА“ д.о.о., Панчево
 39. „DIFFERENT TRADE“, Панчево
 1. Холдинг предузеће  „Институт за општу и физичку хемију“ а.д., Београд
 2. Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић – Батут“,  Београд
 3. Ресторан-пицерија „Борсалино“, Нови Сад
 4. „Еко фарм” апотекарска установа, Нови Сад
 5. „Гурмани ДМ“ д.о.о., ресторан „Победа“, Петроварадин
 6. „БМП“ а.д., хотел „Hyatt Regency“, Нови Београд
 7. „МД-инжењеринг“ д.о.о., предузеће за изводење грађевинских радова, Нови Сад
 8. „М-line” д.о.о. за производњу, промет роба и услуга, Нови Сад
 9. „Спин“ еxпорт-импорт, Нови Сад
 10. „Мeat & Trade“ д.о.о., производња зачинске хране, Нови Сад
 11. „Ливница прецизних одливака“ а.д., Ада
 12. Градски завод за заштиту здравља, Београд
 13. Завод за заштиту здравља, Суботица
 14. ЈКП „Градско зеленило“, Нови Сад
 15. Органи  Покрајинске  управе, Нови Сад
 16. Републички завод за статистику, Београд
 17. Представништво „TS & CO LLC“, Нови Сад
 18. Технички преглед „АУТО-РАД” д.о.о., Нови Сад
 19. Продаја и сервис „МВМ Моторс“ д.о.о., Нови Сад
 20. Продаја и сервис „BEL-CAR“ д.о.о., Нови Сад
 21. SZTR „Bosch Car Service – Belanović“, Нови Сад
 22. „Contrel“ д.о.о. трговина, Београд
 23. „Forma Plus“ д.о.о. трговина, Београд
 24. „Mol Serbia“, ланац бензинских пумпи, Нови Београд
 25. Финкохем“,  Београд
 26. „YASON“ д.о.о., Нови Сад
 27. „Римски Оил“ д.о.о., Ченеј
 28. ЈКП „Новосадска Топлана“, Нови Сад
 29. „Алфапанон“, Петроварадин
 30. СЗР „Хигијена плус“, Нови Сад
 31. Фризерски салон „Сања Ђ“, Темерин
 32. Салон лепоте „Сфинга“, Нови Сад
 33. Мушки фризерски салон „Чуперак“, Нови Сад
 34. Женски фризерски салон „Тонал“, Нови Сад
 35. СЗР „Студио Кика“, Нови Сад
 36. Фризерско-козметички салон „3М“, Нови Сад
 37. „ФИНКОХЕМ“, Београд
 1. Српско народно позориште, Нови Сад
 2. НИС Нафтагас, Рафинерија нафте, Уљара II, Нови Сад
 3. Термовент СЦ, Темерин
 4. Геронтолошки центар – Лиман, Нови Сад
 5. Фабрика „Милан Видак“, Футог
 6. Геронтолошки центар – Ново Насеље, Нови Сад
 7. Општина Пљевља
 8. Геронтолошки центар – Футог, Футог
 9. НИС Нафтагас, ОС Адорјан
 10. Фабрика шећера, ТЕ-ТО, Сента
 11. НИС Нафтас, Комплекс грађевинских објеката Шангај, Нови Сад
 12. Казнено поправни завод Сремска Митровица, Хотел Моравица, Сокобања
 13. Казнено поправни завод Сремска Митровица, Сремска Митровица
 14. НИС, Геофизички институт, Земун
 15. НИС, „СНГС Русанда“, Русанда
 16. НИС, „СОС Зрењанин Север“, Зрењанин
 17. НИС, „СОС Меленци Дубоко“, Меленци
 18. НИС, „СОС Зрењанин“, Зрењанин
 19. НИС, „СОС Михајлово“, Михајлово
 20. НИС, „СГС Житиште“, Житиште
 21. НИС, „СГС Банатски Двор“, Банатски Двор
 22. НИС, „СГС Банатски Двор Запад“, Банатски двор
 23. НИС, „СГС Бегејци“, Бегејци
 24. НИС, „СОС Банатско Карађорђево“, Банатско Карађорђево
 25. НИС, „СГС Српска Црња“, Српска Црња
 26. НИС, „СГС Међа“, Међа
 27. НИС, „УС Бока“, Бока
 28. НИС, „СС Бока“, Бока
 29. НИС, „KС Бока“, Бока
 30. НИС, „Мајдан X“, Мајдан
 31. НИС, „ОС Кикинда поље“, Кикинда
 32. НИС, „СГС Ново Милошево“, Ново Милошево
 33. „Архив Војводине“, Нови Сад.
 1. НИС „Складиште ТНГ Нови Сад“, Нови Сад
 2. НИС „Складиште ТНГ Шабац“, Шабац
 3. НИС „Складиште НД и ТНГ“, Нови Сад
 1. НИС, „СГС Међа“, Међа
 2. НИС, „УС Бока“, Бока
 3. НИС, „СС Бока“, Бока
 4. НИС, „КС Бока“, Бока
 5. НИС, „СГС Русанда“, Русанда
 6. НИС, „СГС Житиште“, Житиште
 7. НИС, „СГС Ново Милошево“, Ново Милошево
 1. НИС „Складиште ТНГ Нови Сад“, Нови Сад
 2. НИС „Складиште ТНГ Шабац“, Шабац
 3. НИС „Складиште НД и ТНГ“, Нови Сад
 1. „НИС“ а.д., Погон за припрему и транспорт нафте и гаса, Елемир
 2. „НИС“ а.д., УС Тиса, Елемир
 3. „НИС“ а.д., ОС, Адорјан
 4. „НИС“ а.д., СС I, Велебит
 5. „НИС“ а.д., СС II, Велебит
 6. „НИС“ а.д., СОС I, Келебија
 7. „НИС“ а.д., СС II, Келебија
 8. „НИС“ а.д., СМОС, Палић
 9. „НИС“ а.д., СОС, Турија-север
 10. „НИС“ а.д., СГС, Србобран
 11. „НИС“ а.д., СС I, Елемир
 12. „НИС“ а.д., СС II, Елемир
 13. „НИС“ а.д., СОС, Русанда Меленци
 14. „НИС“ а.д., СОС, Банатско Карађорђево
 15. „НИС“ а.д., УС, Бока
 16. „НИС“ а.д., СС I, Колекторска – Бока
 17. „НИС“ а.д., СГС, Српска Црња
 18. „НИС“ а.д., СОС, Зрењанин
 19. „НИС“ а.д., ОС, Јаношик
 20. „НИС“ а.д., СС I, Јерменовци
 21. „НИС“ а.д., СС II, Јерменовци
 22. „НИС“ а.д., СС, Велика Греда
 23. „НИС“ а.д., СГС, Тилва
 24. „НИС“ а.д., СМС, Брадарац Маљуревац
 25. „НИС“ а.д., СОС, Сираково
 26. „НИС“ а.д., СС I, Кикинда поље
 27. „НИС“ а.д., СС II, Кикинда поље
 28. „НИС“ а.д., СС III,  Кикинда поље
 29. „НИС“ а.д., ОС, Кикинда поље
 30. „НИС“ а.д., СОС, Мокрин
 31. „НИС“ а.д., СОС, Чока
 32. „НИС“ а.д., СОС, Кикинда
 1. „НИС“, Нови Сад
 2. „Емпекс“, Београд
 3. „Naftachem“, Сремска Каменица
 4. „Енерготехна“, Нови Сад
 5. „Хеминг Б&Г“, Београд
 6. „Транснафта“, Панчево
 7. „Гасоп“, Боеград
 8. „ХЕ Ђердап“, Кладово
 9. Аеродром „Константин Велики“, Ниш
 10. „New Crvenka Panon“, Келебија
 11. „Биогор“, Пирот
 12.  „Лукоил Србија“, Београд
 13.  „Speed“ д.о.о., Београд
 14. „Панонске Термоелектране-Топлане“, Нови Сад
 1. „Energo Commerce“ д.о.о
 2. „ГПТ сервис“ д.о.о.
 3. „Миел Монт“ д.о.о.
 4. „НИС“ а.д.
 5. „Јанко и Мима“ д.о.о.
 6. „ПОБЕДА-Металац“, Нови Сад
 7. „Грмеч“, Бачка Топола