Објављено 16.01.2024.

Изменама Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РСˮ, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21, 129/21, 129/21 – др. закон и 92/23), од октобра 2023. године, полагање државне матуре почиње од школске 2025/26. године, што значи да се упис на основне студије, на основу вредновања државне матуре, први пут дешава приликом уписа у школску 2026/27. годину.

Стога се упис на основне студије за школске 2024/25. и 2025/26. врши на основу полагања пријемног испита, као и до сада.

У Новом Саду, 16.01.2024. године


Објављено 21.03.2023.

Закон о високом образовању („Сл. гласник РСˮ, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), члан 100, став 1 и 2, гласе:

Високошколска установа врши упис на студије у складу са законом, уз вредновање опште, стручне и уметничке матуре.

Високошколска установа својим општим актом утврђује који се испити са опште, стручне и уметничке матуре вреднују приликом уписа на студије и утврђује критеријуме на основу којих се обавља класификација и избор кандидата за упис на студије.

Министарство просвете, Сектор за високо образовање, дописом министра, број: 612-00-00372/2022-06/03, од 16.03.2023. године, подсећа високошколске установе да на сајту објаве свој предлог начина вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању, ради потребе рангирања за упис на студије, до 24.03.2023. године. Ово се односи на упис на основне студије почев од школске 2024/2025. године.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду (Школа), ће достигнуће ученика у средњем образовању, а ради уписа на прву годину студијских програма основних струковних студија, вредновати на следећи начин:

  1. Општи успех у средњем образовању – максимално 40 бодова,
  2. Српски/матерњи језик – максимално 20 бодова (односно, 10 бодова код студијских програма који предвиђају проверу склоности),
  3. Математика (или други обавезан предмет) – максимално 20 бодова (односно, 10 бодова код студијских програма који предвиђају проверу склоности),
  4. Трећи предмет са листе општеобразовних наставних предмета, или стручни испит (теоријски део), или уметнички наставни предмет (теоријски део) – максимално 20 бодова (односно, 10 бодова код студијских програма који предвиђају проверу склоности),
  5. Практична провера склоности – максимално 30 бодова (само на студијским програмима где је предвиђена).

Школа је покренула процедуру измене Правилника о упису, рангирању и правилима студија, ради вредновања државне матуре приликом уписа на студијске програме основних струковних студија. Правилник је јавно доступан на сајту.

Све наведено вреди уколико надлежно Министарство не промени тренутно важећа правила и рокове. У случају да их промени и ми ћемо се благовремено усаглашавати са правилима надлежног Министарства.

У Новом Саду, 21.03.2023. године